fbpx

Mikä hyvinvointialueissa mietityttää? – vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

hyvinvointialueet lääkäri työpaikat

Oletko miettinyt, mitä organisaatiomuutoksia hyvinvointialueiden myötä mahtaa tulla ja miten muutokset voivat vaikuttaa esimerkiksi lääkärin työllistymiseen, työsuhteisiin tai palkkaukseen?

Ymmärrämme hyvin, että moni asia hyvinvointialueisiin liittyen mietityttää ja voi vaikuttaa työjaksojen suunnitteluun. Siksi me MediAvulla seuraammekin tiiviisti hyvinvointialueiden rakentumista.

Keräsimme lääkäreiltä esiin nousseita kysymyksiä liittyen tuleviin hyvinvointialueisiin ja saimme niihin kommentteja Varkauden johtavalta ylilääkäriltä Jyrki Kyynäräiseltä. Jyrki on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen sotekeskuskokonaisuuden valmistelussa.

Miten nykyinen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille?

Henkilöstö siirtyy nykyisten työnantajiensa palveluksesta suoraan uuden työnantajan, eli tässä tapauksessa hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella 1.1.2023 alkaen. Liikkeenluovutuksen periaatteisiin kuuluu, että luovutushetkellä henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ja luovutushetkellä työsuhteen ehdot eivät muutu.

Miten palveluiden saatavuus taataan alueellisesti?

Hyvinvointialueen tehtävä on taata tasavertaiset palvelut alueellaan. Pohjois-Savon alueella tähän liittyvän valmistelutyöryhmän työ on vielä kesken ja lopullista päätöstä ei vielä ole. Palveluiden saatavuuden parantamisessa tullaan hyödyntämään yhtenäisiä palvelupolkuja koko hyvinvointialueen laajuisesti.

Säilyvätkö nykyiset toimipaikat vai tuleeko pienempien toimipaikkojen yhdistymisiä tai lakkautuksia?

Toimipaikkaverkoston osalta heti vuodenvaihteessa ei todennäköisesti ole tulossa juurikaan muutoksia. Hyvinvointialueen aloittaminen on iso muutos koko alueella ja pelkästään arkisten asioiden siirto käytännössä vaatii runsaasti työtä. Yksittäisten toimipaikkojen osalta odottaisin muutoksia mahdollisesti vasta siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueen toiminta on saatu käynnistettyä. Lopullisissa päätöksissä ovat mukana hyvinvointialueen valtuutetut, sekä toimiva johto, joka valitaan kesän jälkeen.

Palkkojen osalta on tulossa suuri yhteensovittamistyö. Miten palkkaharmonisointi toteutetaan ja miten palkat hyvinvointialueilla rakentuvat?

Tällä hetkellä alueella on useita työnantajia, joiden kesken on suuria eroja palkkauksen määräytymisperusteissa. Jatkossa saman työnantajan alaisuudessa palkkauksen määräytymisperusteet on oltava samanlaiset. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikille maksetaan samaa palkkaa, vaan sitä, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin palkkaus voi määräytyä siten, että hyvinvointialueella kaikilla olisi sama pohjapalkka, jonka lisäksi sitten esimerkiksi syrjäisemmässä sijainnissa maksettaisiin syrjäseutulisää tai tehtävänkuvaan perustuvaa lisää. Palkkaharmonisoinnin lopullisesta toteutustavasta ei ole vielä päätöstä.

Erikoissairaanhoidon muutokset hyvinvointialueelle mentäessä? Lisääntyykö erikoisalatarjonta?

Tämän hetken valmistelussa erikoissairaanhoitoon ei ole odotettavissa suuria muutoksia alueella. Odotan itse nykyisenkaltaisen systeemin jatkuvan, eli eri alojen erikoislääkäreiden vastaanottoja tarjotaan suurimmissa SOTE-keskuksissa osana yliopistosairaalan palveluntuotantoa.

Miten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon roolit näkyvät jatkossa ja lisääntyykö erikoissairaanhoidon palvelut asukkaille?

Hyvinvointialueella on tiukka taloudellinen ohjaus ja kustannusten jatkuva nousu pitää saada pysäytettyä valtakunnallisesti. Olennaista palveluiden tarjoamisessa asiakkaille on toimiva perusterveydenhuolto, jossa tehdään hoidontarpeen arvio asiakkaalle. Erikoissairaanhoidon palvelut asiakkaan näkökulmasta tuskin tulevat olennaisesti muuttumaan.

Voiko hyvinvointialueella olla erilaisia toimintakäytänteitä jatkossakin vai yhtenäistetäänkö kaikki toiminnot?

Toiminta tulee olemaan jatkossa yhteisen johdon alaisuudessa, joka väistämättä yhtenäistää toimintakäytänteitä ainakin hallinnon tasolla. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa toiminnan järjestämisessä voi olla paikallisia eroavaisuuksia, mutta tähän vaikuttaa olennaisesti kesän jälkeen valittava toimiva johto, sekä yhteisesti valittavat toimintamallit, jotka ovat vielä valmistelussa.

Mitä etuja hyvinvointialueet tuovat työntekijälle? Vaikuttaako hyvinvointialueet esim. koulutuskäytänteisiin?

Suurin etu työntekijälle, erityisesti koulutusvaiheessa olevalle lääkärille on se, että työnantaja säilyy jatkuvasti samana, kun palvelupaikka vaihtuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lomaedut säilyvät ja esim. palkallisten, täysien kesälomien pitäminen on mahdollista jo uran alkuvaiheesta lähtien. Yhden organisaation alla toimiminen mahdollistaa myös yhtenäisten hoitoketjujen rakentamisen ja henkilöstön kouluttamisen aiempaa paremmin.

Miten henkilöstö ja etenkin lääkärit suhtautuvat hyvinvointialueiden tuloon?

Tällä hetkellä näkisin henkilöstön olevan varsin odottavissa tunnelmissa. Valmistelutyötä on tehty paljon ja toimiva johto on osallistunut niihin aktiivisesti. Työntekijöillä kysymyksiä on noussut esille pitkälti edellä olevista asioista, erityisesti palkoista, mutta käytännössä lopullisia vastauksia kysymyksiin ei vielä ole.

Kysymyksiin kommentoi Varkauden johtava ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen. Mikäli työ Varkaudessa Jyrkin kollegana kiinnostaa, ota yhteyttä!

MediAvun avulla lääkärit ja hammaslääkärit työllistyvät suoraan kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden omiksi työntekijöiksi. Helpota omaa vertailutyötäsi kysymällä suoraan sinua kiinnostavista työpaikoista, työnkuvista ja palkkauksesta!